Strategia de dezvoltare locala 2014 – 2020

– Anunt demarare proiect – proiect POR 8.3A cod SMIS 113800: click aici

„Înființareaunui centru de zi pentru persoane vârstnice și a unei unități de îngrijire la domiciliu în comuna Mihăileni, judeţul Botoşani”

UAT Comuna Mihăileni, implementează în calitate de Beneficiar proiectul cu titlul: „Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice și a unei unități de îngrijire la domiciliu în comuna Mihăileni, judeţul Botoşani” cod SMIS 113800, proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat în data de 17.12.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în cadrul Axei Prioritare 8: „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1: „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul Specific 8.3: „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în promovarea coeziunii sociale și asigurarea contextului pentru o dezvoltare locală echitabilă (de care să beneficieze toate grupurile sociale), prin înființarea de servicii sociale multifuncționale, fără componență rezidențială (centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu) adresate persoanelor vârstnice aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comuna Mihăileni.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt dupa cum urmează:

  1. Dezvoltarea unor servicii sociale, socio-medicale și profesionale, specifice centrelor de zi în vederea promovării participării sociale active și demne, prelungirii duratei de viață sănătoasă și îmbunătățirii calității vieții unui număr minim de 100 de persoane vârstnice din comuna Mihăileni, prin lucrări de reabilitare, modernizare și extindere a infrastructurii sociale existente și dotarea și amenajarea spațiilor create în vederea asigurării cadrului pentru furnizarea acestor servicii.
  2. Dezvoltarea unor servicii sociale și socio-medicale specializate (îngrijire la domiciliu) în vederea asigurării unui grad mai ridicat de independență și siguranță și pentru reducerea riscului de instituționalizare a unui număr de minim 50 de persoane vârstnice cu nevoi de îngrijire de lungă durată din comuna Mihăileni, prin dezvoltarea infrastructurii și asigurarea dotărilor corespunzătoare pentru furnizarea acestor servicii, la un nivel cel puțin echivalent standardelor minime obligatorii în domeniu.
  3. Creșterea capacității instituționale a UAT Comuna Mihăileni de deservire a grupurilor vulnerabile din cadrul comunității prin diversificarea gamei de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice aflate în dificultate (licențierea serviciilor sociale specifice centrelor de zi și unităților de îngrijire la domiciliu și asigurarea de personal calificat pentru furnizarea unor astfel de servicii), asigurând astfel condițiile pentru o dezvoltare locală echitabilă.

Rezultate așteptate

– Infrastructura de servicii reabilitată, modernizată, extinsă și dotată în conformitate cu normativele tehnice în vigoare privind construcțiile civile cu funcțiuni sociale;

– Servicii sociale destinate persoanelor vârstnice aflate în dificultate din Comuna Mihăileni, licențiate;

– Minim 150 de persoane vârstnice care vor beneficia de servicii sociale pentru depașirea situațiilor de dificultate, dupa cum urmează:

® minimum 100 de persoane vârstnice vor beneficia de serviciile oferite în cadrul centrului de zi, care urmăresc prelunginea și îmbunătățirea calității vieții acestora;

® minimum 50 de persoane vârstnice, cu nevoi de îngrijire de lungă durată vor beneficia de servicii de îngrijire Ia domiciliu în vederea asigurării unui grad mai ridicat de independență și siguranță;

 Data de începere: 01.03.2017

 Perioada de implementare: 01.03.2017 – 31.01.2021

 Valoarea totală a proiectului este de 3.226.956,40 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională și bugetul național este de 3.161.043,40 lei. (din care 2.686.886,90 lei reprezentand contributia UE si 410.935,39 lei contributia nationala)

 Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operational Regional 2014-2020  www.inforegio.ro, pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro .

Comunicat de presă din 18.02.2019

„Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice și a unei unități de îngrijire la domiciliu în comuna Mihăileni, județul Botoșani”

UAT COMUNA MIHĂILENI, în calitate de beneficiar, anunță începerea implementării proiectului „Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice și a unei unități de îngrijire la domiciliu în comuna Mihăileni, județul Botoșani”, cod SMIS 113800, proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat în data de 17.12.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar. 

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în cadrul Axei Prioritare 8: „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1: „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul Specific 8.3: „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale” şi se implementează în perioada 01.03.2017 – 31.01.2021, în Comuna Mihăileni, județul Botoşani. 

Valoarea totală a proiectului este de 3.226.956,40 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională și bugetul național este de 3.161.043,40 lei. 

Obiectivul general al proiectului constă în promovarea coeziunii sociale și asigurarea contextului pentru o dezvoltare locală echitabilă (de care să beneficieze toate grupurile sociale), prin înființarea de servicii sociale multifuncționale, fără componență rezidențială (centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu) adresate persoanelor vârstnice aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comuna Mihăileni. 

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin intermediul următoarelor obiective specifice: 

1. Dezvoltarea unor servicii sociale, socio-medicale și profesionale, specifice centrelor de zi în vederea promovării participării sociale active și demne, prelungirii duratei de viață sănătoasă și îmbunătățirii calității vieții unui număr minim de 100 de persoane vârstnice din comuna Mihăileni, prin lucrări de reabilitare, modernizare și extindere a infrastructurii sociale existente și dotarea și amenajarea spațiilor create în vederea asigurării cadrului pentru furnizarea acestor servicii. 

2. Dezvoltarea unor servicii sociale și socio-medicale specializate (îngrijire la domiciliu) în vederea asigurării unui grad mai ridicat de independență și siguranță și pentru reducerea riscului de instituționalizare a unui număr de minim 50 de persoane vârstnice cu nevoi de îngrijire de lungă durată din comuna Mihăileni, prin dezvoltarea infrastructurii și asigurarea dotărilor corespunzătoare pentru furnizarea acestor servicii, la un nivel cel puțin echivalent standardelor minime obligatorii în domeniu. 

3. Creșterea capacității instituționale a UAT Comuna Mihăileni de deservire a grupurilor vulnerabile din cadrul comunității prin diversificarea gamei de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice aflate în dificultate (licențierea serviciilor sociale specifice centrelor de zi și unităților de îngrijire la domiciliu și asigurarea de personal calificat pentru furnizarea unor astfel de servicii), asigurând astfel condițiile pentru o dezvoltare locală echitabilă. 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Link catre site-ul Comisiei Europene: https://ec.europa.eu/commission/index_ro

Program al obiectivelor de investitii pentru anul 2016: click aici

Program al obiectivelor de investitii pentru anul 2015: click aici

Regulament de organizare și funcționare a serviciului 

public de salubrizare din județul Botoșani – dezbatere publică

– anexa 1: Lista autoritatilor locale din aria de operare a judeţului Botoşani şi zone de colectare a deşeurilor municipale – judeţul Botoşani: click aici

– anexa 2: REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE a serviciului public de salubrizare din judeţul Botoşani: click aici

– anexa 3: INDICATORII DE PERFORMANŢĂ pentru serviciul public de salubrizare în judeţul Botoşani: click aici

– anexa 4: STUDIU DE OPORTUNITATE pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale nepericuloase în judeţul Botoşani: click aici

– anexa 5: CAIET DE SARCINI pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale nepericuloase în judeţul Botoşani: click aici

Proiect Co-Finantat din fondul European de Dezvoltare Regional adresa nr. 61 / 26.08.2013: click aici

Informatiile privind implementarea proiectului pot fi urmarite la urmatoarele link-uri:

– http://apmbt.anpm.ro/upload/108678_proiect%20CONBIOSPA%20RB.pdf domeniul web al Agentiei pentri Protectia Mediului Botosani dedicat proiectului

– http://madebotosani.eu/proiect-conbiospa-rb/ – domeniul web al Asociatiei Pentru Botosani, dedicat proiectului

Strategia locala privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice 2008-2020: click aici