Buletinul informativ (Legea 544/2001)

Bannerul proiectului SIPOCA 35 si „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35 link

https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/
 
BULETIN INFORMATIV
publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces 
la informaţiile de interes public 
 
Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere link formular cerere prin intermediul Compartimentului Registratură. Arhivă situata in incinta Primăriei comunei Mihaileni, telefon 0231-625103, la adresa de e-mail: primariamihailenibt@yahoo.com sau la adresa Primăriei comunei Mihaileni, str. Principală, localitatea Mihaileni,județul Botosani, www.primariamihailenibt.ro
 
Conform Art.5, alin.(1) şi(2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informatii de interes public: 
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice; 
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare 
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice: 
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet: 
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; 
f) programele si strategiile proprii; 
g) lista cuprinzand documentele de interes public; 
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii; 
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate. 
 
a) ACTELE NORMATIVE – care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Mihaileni: link opis legislativ 
 
– Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale, republicată cu modificarile şi completările ulterioare
– Legea nr. 188/1999 – privind Statutul functionarilor publici, republicata
– Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduita a functionarilor publici
– Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica
– Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public
– Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile ulterioare 
– HCL ___ din ____ – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihaileni link 
 
b) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUTII, PROGRAMUL DE FUNCTIONARE, 
PROGRAMUL DE AUDIENTE
Organigrama institutiei
– aprobată prin H.C.L. nr. ___ din ____ 2018
 
  • privind HCL ____ din ____.2018 privind aprobare organigrama si stat functii Vizualizare
  • HCL nr. ____ din ____.2018 anexa 1 la HCL nr.__ – organigrama Vizualizare
  • HCL nr. ____ din ____.2018 anexa 2 la HCL nr.__ – stat de functii Vizualizare

Structura organizatorică si atribuţiile aparatului de specialitate al Primarului –disponibile pe pagina instituţiei 

Programul de functionare:
Luni – Marti – Miercuri – Joi, Vineri între orele: 08.00 – 16.30
Program de furnizare a informatiilor de interes public – Relatii cu publicul:
Luni – Marti – Miercuri, între orele: 08.00 – 16.30
Joi : 8.00-18.30 
Vineri, între orele: 08.00 – 14.00

Procedura de obţinere a informaţiilor de interes public este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Informaţii de interes public link

Program de audiente:
Numele si prenumele                     Functia             Zile de audiente               Ore de audiente 
Ioan Laurețiu Barbacariu                     Primar                        Marti                         10,00 – 14,00 
Răileanu Constantin                           Viceprimar                   Joi                            10,00 – 12,00 
Cornelia Apetri                                Secretar                    Vineri                         10,00 – 14,00 

NOTA:
Înscrierile în audiența se vor face in fiecare zi, intre orele 08,30 – 10,00, astfel:
– telefonic, la nr. ___;
– personal;
– prin cerere scrisa depusa la Registratura . 

Procedura de înscriere în audienţe este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Program de audienţe

COMUNEI MIHAILENI SI ALE FUNCTIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC
Conducerea Primariei comunei Mihaileni:
Dl. 
dr. Ioan Laurețiu Barbacariu – Primar
Dl. Răileanu Constantin  – Viceprimar
D-na 
Cornelia Apetri – Secretarul comunei Mihaileni;

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
D-na 
____ – Secretarul comunei Mihaileni

Denumire: Primaria comunei Mihaileni
Sediul: localitatea 
Mihaileni, str. Principală, Cod Postal 717260
Telefon: 0231-625103
Fax : 0231-625103
E-mail: primariamihailenibt@yahoo.com
Site: https://www.primariamihailenibt.ro

Bugetul propriu al comunei Mihaileni şi situaţiile financiare centralizate ale comunei trimestriale şi anuale sunt publicate pe site-ul instituţiei la următoarele adrese: Bugetul local  
Referitor la sursele financiare ale comunei 
Mihaileni atât ca previziune cât şi încasările efective sunt detaliate pe categorii de surse, în bugetele componente ale bugetului propriu al comunei Mihaileni şi în Conturile de execuţie a bugetului din Situaţiile financiare centralizate, publicate pe site-ul Primăriei comunei Mihaileni.

– se pot consulta la sediul institutiei şi pe site la rubrica link

h) MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE 

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 544/2001 şi ale art. 36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001 

Plângere administrativă 1 și 2 
Secretarul comunei Mihaileni, 
Cornelia Apetri

i) FORMULAR SOLICITARE IN BAZA LEGII 544/2001